1016279_483496748427025_1859231412_n.jpg コムギ1 写真は生産牧場より提供